Gravkapel og præstetavler.

kapel


Vesterbølle kirke, ja hele Vesterbølle sogn ejedes af Lerkenfeldt, og det bærer kirken stærkt præg af.

kapel


Bag et gitter i tċrnrummet, der er indrettet til gravkapel, ses 2 marmorkister indeholdende Wulff Caspar von Luttichau og hustru, Lucie Magdalena Ochsen døde henholdsvis i 1765 og 1775.kapel


HEROISCH MOED OG TAPPERHED EN GENERALES &Aelig;RE FORNUFTENS KRAFT I GUDS FRYGT. MED HVAD LAND OG MANDS STAND KAN N&Aelig;RE HUUSHOLDNINGS FLOER. EN FADERS FLIID EN &Aelig;GTEMANDS &Aelig;STIME SAA FALME MAA. NAAR ØDENS TIID OG KOMMEN ER GUDS TIME. DET BEFINDES. HVER PAA MINDES OG DA HER HVILER DEN I LIVE HØJ OG VELBAARNE HERRE NU HOS GUD SALIG. SAL. HERR WULF CASPAR VON LUTTICHAU HERRE TIL LERCHENFELDT. HESSEL OG MØLGAARD H. K. MAYESTATS GENERALMAJOR AF CAVALLERIE FØED 1704 DEN 13 SEPTMBR. AF SAL. HERR HANS HELMUTH VON LUTTICHAU RIDDER H. K. MAYESTATS GENERALLEUTENANT AF CAVALLERIE OG SAL. CATHARINE ANGENESCHE DE LE ZENNE KOM I &Aelig;GTESKAB DEN 24 MAY 17331 MED HØY&Aelig;DLE OG VELBAARNE FRUE FRUE LUCIA MAGDALENA OCKSEN I HVILKET 34 AARS KIERLIGE &Aelig;GTESKAB DE BLEVE VELSIGNET AF GUD MED 7 SØNNER OG 8 DØTTRE DOED DEN 24 MARTY 1765 I SIN ALDERS 61 AAR I FYRRETYVE AAR IEG UNDER FAHNEN TIENTEEN MANDEL BØREN MIG SOM &Aelig;GTE FADER KEINDTE MIN ANHER VAR OPFYLDT. MIN FRUE DYREBAR. HØY RIGDOM. &Aelig;RE NAVN. MIG SAA GIVEN VAR: SEE DEN VELSIGNELSE. DEN DROEG MIG AT VELSIGNE DEN GUD MIG GAV JEG SAA. IEG VAR EY V&Aelig;D AT LIGNE IMOD DET ONDE. MEN GUD MINE VEL IEG BLEV BEKYMRET MEST OM NAADEN FOR MIN SIEL SVAR SYGDOM DØDENS BUD TIL SIDST IEG MAATTE FINDE SOM MENNISKE JEG VAR. MIG VILDE FAST PAA MINDE CHRITI TRORE OG HAAB JEG STRIDDE OG IEG VANDT OG OVERVANDT DEN DØED OG &Aelig;RENS KRONE FANDT.kapel


EN YNDIG RACHEL ER JO DØED GUD FRYGTIG ANNA. SOM ER FØED AF PHANUEL DEN FROMME LAD SARA SELV HER KOMME OG SEE HVAD HENDES DØTTRE SKEER. DE FALDE MAA. SOM JORDISCH LEER NAAR HERREN VIL HIEMKALDE DEM SINE SOM UDVALDE DET HVER AGTER SOM BETRAGTER GIV KUNST AGT HER ER NED LAGT DEN I LIVE HØY OG WELBAARNE FRUE NU SALIGEN I HERREN HENSOVEND FRU LUCIA MAGDLENA OCKSEN FRUE TIL LERCHENFELDT. HESSEL OG MØLGAARD FØED 1705 DEN 24 AUGUST. AF SAL: HERR IOHANN OCKSEN BISCHOP OVER AARHUUS STIFFT OG SAL. FRUE ANNE PETTERSENS KOM I &Aelig;GTEKAB DEN 24 MAY 1731 MEDHØY&Aelig;DLE OG VELBAARNE. HERR WULF CASPAR VON LUTTICHAU H. K. MAYESTATS GENERALMAJOR AF CAVALLERIE I HVILKET 34 AARS KIERLIGE &Aelig;GTESKAB DE BLEVE VELSIGNET AF GUD MED 7 SØNNER OG 8 DØTTRE DOE 1775 D 15 FEBRUA. I SIN ALDERS 70. AAR. LYKSALIG WERDEN KAND DOG ALDRIG N&Aelig;R OPVEYE MOD DET GUDS BØREN HAR I TRO I HAAB OG EYE MIN &Aelig;RESTAND OG FLOR TIL HØYHED KOMEN VAR EN MANDDEL TR&Aelig;E JEG BLEV OG FEMTEN BØREN BAR MEN MIDT I ALL DEN FLOR. MIN LYST VAR OM AT BLIVE HOS JESUM SOM EN SIEL. DER VIL SIG GUD HENGIVE MIN ENKESTAND HER BLEV. S&Aelig;R LETTED OG JEG SAAE GUDSGODHED FØLGE MIG. SOM MIG OM HJERTET LAAE BESKIK DIT HUUS DU DØER. IEG HØRTE PAA MED GL&Aelig;DE JEG VAR FORSIKRET OM HOS JESUM STED OG S&Aelig;DE MIN SIEL IEG GUD BEFOEL DE SØRGENDE OG SAA FOR IEG ALL KIØDENS VEY FRA VERDEN SKULDE GAAE.tavle

Sognepræsterne efter Reformationen for Vester- og Østerbølle menigheder.


Christen Nielsen død 1572
Christen Christensen - 1604
Lauritz P. Keittrup, provst - 1629
Svend Pedersen Farstrup - 1671
Berthel Kierulf - 1676
Søren Prip - 1681
Lauritz Axelsen, Provst - 1717
Niels Holst, Provst - 1735
Byrge Krog, Provst - 1768
Poul Winding - 1798
Adam Gottlieb Jahn - 1823
Lauritz Høy Blick - 1827
Jens Colding Consistorialraad - 1844
Carl Christian Jacob Balle forflyttet 1854


tavle

Sognepræsterne for Vester- og Østerbølle menigheder.


Andreas Peter Rohde, Provst. 1854-1872
Jørgen Møller Hansen. 1872-1882
Valdemar Bille. 1883-1892
Axel Emil Bülow. 1892-1901
Rasmus Jørgensen. 1902-1907

Sognepræster til Vesterbølle med Svingelbjerg Kirke.


Rasmus Jørgensen. 1908-1911
Jacob Søndergaard Jensen. 1911-1919
Laurits Peder Andersen Hedegaard. 1919-1922
Christian frederik Vriborg. 1923-1930
Christian Sørensen. 1931-1945
Fritz Ulrich. 1945-1975Tilbage